Nama CBD

Euphoria Kiwi Raspberry [10ct]

  Vegan | Third-Party Tested | Gluten Free  


INCLUDES
:
Size: 10 Vegan Gummies
Flavor: Kiwi Raspberry
Ratio: 10mg THC

$29.00